13. De burger versus Terrorismebestrijding en Veiligheid

Wie een kleine elite als vijand heeft, kan gemakkelijk en vrij geruisloos voor zijn eigen veiligheid zorg dragen; maar wie het hele volk tot vijand heeft, is nooit veilig en hoe wreder zijn optreden, des te zwakker wordt zijn positie.

Machiavelli


 

Dick Schoof schreef d.d. juni 2014 in ‘Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’

(1 januari tot 1 april 2014) waarin het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland aan de orde kwam dat de afgelopen periode de acties tegen de
gaswinning in Groningen waren geïntensiveerd. De plannen van het kabinet voor aanpassing van de gaswinning en voor compensatieregelingen zorgden er niet voor dat de harde kern van het verzet afziet van verdere acties. De inmenging van de landelijk opererende, radicale milieugroepering GroenFront! in het radicale verzet tegen gaswinning zorgt vanaf januari 2014 voor een professionalisering en verharding van de acties.

 

Wanneer we weten dat hier waarschijnlijk gedoeld wordt op Schokkend Groningen en dat slechts één oprecht verontruste persoon enkele ludieke acties op touw zette – weliswaar op zijn eigen manier, iedereen uit zijn emotie op eigen wijze – altijd met een uitnodiging aan de pers, vaak met medeweten van de politie, dan is het zeer verontrustend dat de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) hem in één woord noemt met de terroristen.

Dit lijkt bewust gedaan. Op deze manier wordt een enkeling geïsoleerd, geïntimideerd, en de rest van Nederland weet dat er voor hem gewaarschuwd is. Er zal geen haan naar kraaien wanneer deze persoon opgepakt en veroordeeld wordt. Het is bekend hoe sommige grote maatschappijen/overheden in het buitenland omgaan met mensen die dwars liggen.

 

In juni 2014 zijn de cijfers uitgebracht door de NCTV als volgt:

“Het algemene vertrouwen in de Overheid is licht gestegen; 45 % ten opzichte van  41% in november 2013. Zeven op de tien denken dat de Overheid is voorbereid op een ramp. Slechts drie op de tien denken dat burgers zelf dit ook zijn. Het vertrouwen in beide is iets gestegen vergeleken met november 2013. Het vertrouwen in de informatievoorziening van de Overheid bij een grote ramp is ook licht gestegen (van 45% naar 48%).
Interessant is dat bij een peiling naar aanleiding van de vliegramp met MH17 driekwart van de ondervraagden aangaf vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier.”

 

Opmerking

 • Het zou goed zijn wanneer de NCTV in het gebied van Groningen waar inwoners last van bevingen hebben, een dergelijk onderzoek zou doen.

 

“Elk jaar onderzoekt de Overheid welke bedreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Zo kan zij maatregelen nemen om een ramp of crisis te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.” Bron: https://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/index.aspx

 

Figuur 116

Bron: risico- en crisisbarometing juni 2014 Informatiebehoefte bij een ramp

10 juni 2014 Aantal geslaagde interviews: 800

 

“Niet alle mogelijke dreigingen zijn even waarschijnlijk. Een ongeluk met een kerncentrale is niet waarschijnlijk, maar een grootschalige uitbraak van griep wel.”

Bron: https://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/index.aspx

 

Opmerkingen

 • Wanneer iemand terecht kwaad wordt op de Overheid en de NAM, maar geen gehoor vindt, is het dan vreemd dat op een ludieke manier aandacht gevraagd wordt voor de problemen van veel mensen in de provincie Groningen? Is het überhaupt vreemd dat boosheid het gevolg is van de manier waarop met mensen wordt omgegaan?
 • Het is vreemd dat aardbevingen niet meegenomen worden in het onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (zie figuur 116).

 

In essentie streeft het beleidskader NOR (‘Nuchter Omgaan met Risico’s’) naar:

 • Een transparant politiek besluitvormingsproces;
 • explicitering van verantwoordelijkheden van Overheid, bedrijfsleven en burgers;
 • versterking van de rol van burgers bij besluitvorming (bv. via participatie);
 • weging van de mogelijke stapeling (cumulatie) van risico’s bij besluitvorming.

Bron: Veiligheidsbeleid Doorgelicht Rijkswaterstaat & RIVM

 

Opmerkingen

 • Burgers worden niet betrokken bij besluitvorming in het kader van ‘Nuchter Omgaan met Risico’s’. Mocht dit wel zo zijn, dan zou de Overheid eerlijker zijn geweest. Eerlijker in haar voorlichting, wetend dat bij zwaardere bevingen dit gebied niet geholpen is met een breed en samenhangend pakket aan maatregelen ter verbetering van veiligheid, schadeafhandeling, leefbaarheid en economisch perspectief om vertrouwen te bevorderen. Dan had de Overheid gewoon verteld wat er aan de hand was, en het tot een gezamenlijk probleem gemaakt. Dit geldt natuurlijk ook voor de energiemaatschappijen.

 

Conclusies

 • Wanneer de NCTV dit schema nog steeds hanteert, kan iedere burger die kritiek heeft op de Overheid rekenen op represailles. Het doet denken aan Berlijn in jaren 30 van de vorige eeuw.
 • Wanneer we onderwerpen zien van figuur 104, dan valt op aardbevingen niet genoemd wordt als iets waar mensen bang voor zijn, terwijl veel inwoners van een betrekkelijk groot gebied van Nederland hier angst voor heeft.

   

Hippolytuskerk Middelstum

 

Website van Onder Groningen