De vlinderstrik

Elk zichzelf respecterend bedrijf doet aan risico-analyse. Ook NAM. Hiervoor wordt een vlinderstrik als model gebruikt (bow-tie)

De Risicomethodiek besteedt aandacht aan de wijze waarop de risicobeoordeling plaats heeft aan de hand van de (interne) standaarden en de toepassing van het ALARP- en voorzorgbeginsel van onder meer artikel 33 Mijnbouwwet. De methodiek concludeert dat de beoordeling het geheel aan maatregelen benoemd in de Bow-Tie dient te omvatten, maar dat het gewogen eindbeeld in termen van risico’s en effecten leidend zijn voor de regionale acceptatie en besluitvorming. (Bron: Winningsplan 2016)

De Bow-tie (risico-analyse) uit het Winningsplan 2016 lijkt erg veel op die van 2013, maar NAM heeft hem netjes opgeleukt en haar woordkeus aangepast.

Het waarborgfonds is er tussen weg gehaald, en voor de reputatie hoeft NAM blijkbaar niet meer bang te zijn. De communicatie met de bevolking, de ‘dorpen-ronde’ en Regionaal Informatiecentrum Gaswinning (RIG) zijn niet meer zo duidelijk in beeld, evenals de gevolgen voor mensen (fysiek letsel, doden, mentale impact).

Maar er is iets voor in de plek gekomen: het incidentenbestrijdingsplan (IBP), oefeningen en NAM-calamiteitenorganisatie. Een aardige scriptie hierover uit 1999 is te vinden op: http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/knoop-1-afstemming-calamiteitenorganisatie-overheid-nam.pdf

Als blijkt dat sprake is van meerdere gewonden, ernstige schade en/of uitval van nutsvoorzieningen als gevolg van een aardbeving alarmeert de Meldkamer Noord Nederland conform het voorbereide scenario voor alarmering. Gelijktijdig treedt dit plan in werking. Het is niet de zwaarte van de aardbeving, maar de impact en omvang van de incidenten die aanleiding zijn om dit plan te activeren. Bron: Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen versie 2.0  http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/zo-bereiden-wij-ons-voor/IncidentbestrijdingsplanAardbevingen.pdf)

In de aanpassingswet veiligheidsregio’s staat bij hst. 4 art. 9:

“De Wet van 25 februari 1999 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) ( Stb. 1999, 122) wordt ingetrokken.”

In hst. 9 art. 36 staat:

  1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën welke vermogensbestanddelen van de Staat die aan de baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding worden toegerekend, worden toebedeeld aan het Nederlands instituut fysieke veiligheid.
  2. De in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel XI, onderdelen G tot en met I, onder algemene titel over op het Nederlands instituut fysieke veiligheid tegen een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister van Financiën te bepalen waarde.
  3. Ingeval krachtens het eerste en het tweede lid registergoederen overgaan, doet Onze Minister van Financiën de overgang van die registergoederen onverwijld inschrijven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

Zie: http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3/24.html

In de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s staat het doel voor de burgers Betere hulpverlening en nazorg als zij onverhoopt slachtoffer worden van een incident (verbeterde repressie /nazorg) en Beter beschermd zijn tegen de risico’s van brand, ongevallen, rampen en crisis (verbeterde proactie /preventie / preparatie).

De wet op de Veiligheidsregio’s geldt vanaf 1 januari 2016. http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2016-01-01

Opmerkingen

  • De wet beschrijft met name de organisatie en de financiering daarvan. Burgers worden geacht zoveel en zo snel mogelijk zelfredzaamheid te tonen.
  • Is het bedrijf NAM voldoende verzekerd?
  • De minister mag besluiten hoeveel gelden hij beschikbaar stelt voor . Bij de eerdere rampenwet gold dit een bedrag van maximaal €500 miljoen.
  • Wat ik mis zijn de rechten voor de burgers na afloop van het incident: gelden bijvoorbeeld de verzekeringen nog?

Risicomethodiek Aardbevingen Groningen: terug naar de regio februari 2015

“Dit rapport is de voorloper van navolgende artikel 4 van het besluit waarmee de minister van Economische Zaken (hierna ‘EZ’) heeft ingestemd met het Winningsplan Groningen. Deze bepaling vergt allereerst een risicobeleid, nader geduid als ‘de risicomethodiek’. De methodiek ‘vangt’ tevens ander voorwaarden van het besluit, met name het meet- en regelprotocol en de monitoring.

Art. 4: De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. dient binnen zes maanden na bekendmaking van dit besluit, ten genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen die onder de Minister van Economische Zaken ressorteert, een meet- en regelprotocol in waarin een methodiek wordt ontwikkeld om – vooruitlopend op de normstelling zoals bedoeld in artikel 3 – periodiek en per regio gedifferentieerd, de toename van het seismisch risico zoveel mogelijk te minimaliseren, waarbij rekening wordt gehouden met de nauwkeurigheid waarmee dit risico bepaald kan worden.

De subtitel “terug naar de regio” verwijst naar een drietal uitgangspunten voor deze methodiek:

  1. de ontwikkeling in het risicodenken kent in oorsprong een sterk Gronings aandeel,
  2. het maatschappelijk verantwoord opereren ligt aan de basis van de winningsvergunning Groningen, en
  3. de daarop voortbouwende maatschappelijke acceptatie van risico’s door de regio als onderdeel van de voorgestelde risicomethodiek.

De methodiek ‘stuurt’ en verantwoordt de maatregelen die NAM neemt, maar is aldus begrenst tot aan de nationale afweging middels beleid, acceptatiegrenzen en daaruit afgeleide normen.

Deze laatsten zijn het exclusieve domein van de rijksoverheid.”

Conclusie:

Het accepteren van de ellende als gevolg van gas- en zoutwinning vatten NAM en Overheid op als een toestemming om door te gaan.

Bijlage 1: BowTie NAM Winningsplan 2013

Bijlage 2: BowTie NAM Winningsplan 2016

Website van Onder Groningen