Brief aan het Sociaal en Cultureel Planbureau

Hieronder kunt u een brief vinden van Hilda Groeneveld gericht aan het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP). Daaronder is tevens het antwoord van het SCP op deze brief te vinden. De brief gaat over de inhoud van het rapport over de sociale staat van Nederland welke door het SCP is geschreven (http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/De_sociale_staat_van_Nederland_2015).

Het SCP is volgens henzelf het nationale sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het is een overheidsorganisatie dat valt onder het ministerie van VWS (https://almanak.overheid.nl/66140/VWS/Onderzoeksinstituten/Sociaal_en_Cultureel_Planbureau/).

Overheid met een wetenschapssausje? Iedereen in Nederland lijkt mee te werken aan de grote verdwijntruc: Groningen exit….

De brief kunt u hieronder downloaden.

index
——————————————-
Antwoord van Dr. Iris Andriessen. Zij heeft op aanvraag tevens laten weten dat haar antwoord is opgesteld namens de gehele redactie van de Sociale Staat van Nederland.

 

Geachte mevrouw Groeneveld,

In het rapport ’De Sociale Staat van Nederland’ geven we een breed overzicht van hoe het gaat met de Nederlandse bevolking op verschillende levensterreinen. U kunt dan denken aan het inkomen, de opleiding of de vrijetijdsbesteding. Daarnaast kijken we hoe tevreden mensen zijn met hun woonomgeving, of zij zich veilig voelen en hoe gezond mensen zijn. We schetsen zo een beeld van de leefsituatie van de gemiddelde Nederlander, en kijken hoe dat in de afgelopen tien jaar is veranderd. Hiervoor maken we gebruik van heel veel verschillende cijfers; bijvoorbeeld van het CBS, maar ook enquêtes onder de bevolking over hun leven en hun meningen.
Een van de belangrijke uitkomsten van het rapport is dat de leefsituatie van Nederlanders er niet verder op achteruit is gegaan. Door de crisis verslechterde de leefsituatie van mensen eerder. Inmiddels zien we dat die verslechtering niet verder doorzet.
In Nederland gaan een heleboel dingen goed: er zijn bijvoorbeeld minder jongeren die school voortijdig verlaten, de arbeidsmarkt herstelt zich weer, en mensen leven steeds langer. Gemiddeld genomen is de Nederlandse burger tevreden. Maar niet met iedereen gaat het even goed. Een andere belangrijke uitkomst is dat in de afgelopen jaren (sinds het begin van de crisis) het aandeel kwetsbare burgers is gestegen. Dat aandeel ligt sinds 2013 stabiel op ruim een kwart van de burgers. Onder kwetsbare mensen verstaan we mensen die een laag inkomen hebben, een lage opleiding of die minder gezond zijn. Met name eenoudergezinnen, niet-westerse migranten en mensen die in een achterstandswijk wonen zijn vaker kwetsbaar.
Er zijn ook verschillen in hoe mensen hun leven waarderen. Gemiddeld is dat met een rapportcijfer van 7,8. Maar voor eenoudergezinnen ligt dat gemiddelde lager (7,2). Ook alleenstaanden zijn minder tevreden met hun leven (7,6). In het algemeen waarderen kwetsbare burgers het leven minder goed dan niet kwetsbare mensen.
Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden:
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/De_sociale_staat_van_Nederland_2015

Met vriendelijke groet,
Dr. Iris Andriessen

Website van Onder Groningen