5. Laagfrequent geluid

Wat je niet hoort dat is er niet.

Voor laagfrequent geluid (lfg) bestaat geen direct wettelijk kader.
Ter objectivering van klachten kan de NSG-Richtlijn laagfrequent geluid worden gebruikt. Als zowel trillingen als laag frequent geluid hinder veroorzaken, versterken de onderlinge effecten elkaar enorm. In de gevallen dat ze beide optreden is dus zowel onderzoek naar trillingen als naar lfg noodzakelijk.
Problematisch zijn de gevallen waarbij de twee interfereren.
Zowel lfg als trillingen kunnen gedeelten van woningen in trilling brengen en daar lfg veroorzaken. Vanuit de praktijk kan gezegd worden dat hinderlijk lfg meestal voorkomt met frequenties boven 40 Hz, terwijl vloeren in trilling komen tot frequenties van 30 Hz. Die scheiding in frequenties zegt echter niets over de frequenties van het veroorzakende fenomeen: trillingen en/of lfg.

Bron: http://www.trillingen.com/artikelen/laag-frequent-geluid/11

Effecten op het menselijk lichaam
“Trillingen die op het ganse menselijk lichaam ingrijpen, zijn trillingen die voorkomen in het medium waarin de mens zicht bevindt. Dit is bijna altijd in lucht, soms ook in water. In beide gevallen gaat het om drukgolven in het medium. Over de drukschommelingen in de lucht is reeds gesproken bij lawaai. Wanneer de frequentie echter lager is dan 16 Hz, worden ze door het oor niet meer waargenomen. Ze grijpen echter wel aan op het totale lichaamsoppervlak en kunnen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Bron: http://www.beizein.nl/trillingen%20arbo.htm

“De laatste jaren worden de effecten van trillingen op het menselijk lichaam steeds meer en meer onderzocht, zodat de risico’s die er aan verbonden zijn hoe langer hoe meer bekend geraken. Afhankelijk van de wijze waarop de trillingen het menselijk lichaam kunnen beïnvloeden en van de karakteristieken van de trillingen, kunnen verschillende effecten onderscheiden worden. Zo kunnen trillingen alleen maar als vervelend en hinderlijk ervaren worden. Na een min of meer langdurige blootstelling kunnen ze een zekere vermoeidheid veroorzaken, die het rendement en de nauwkeurigheid van een persoon vermindert. In nog ergere gevallen veroorzaken ze misselijkheid en een sterk gevoel van onbehagen. Zo kan een vorm van zeeziekte, lucht- en wagenziekte optreden bij trage trillingen (lage frequenties).
Andere klachten zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen en blindheid zijn reeds bekende gevolgen van het blootstellen van personen aan trillingen.
Een ander soort gevolgen ligt in het ontstaan van verzakkingen van allerlei organen, vooral in de romp, met de daaruit voortvloeiende ongemakken. Storingen in de bloedsomloop zijn ook gekende gevolgen van trillingen. Allerlei afwijkingen van het geraamte kunnen door trillingen veroorzaakt worden. Zo kan de kraakbeenbelegging van de wrijvingsvlakken van de gewrichten sterk afslijten en allerlei vergroeiingen en artritis ontstaan. Vooral bij hand-arm trillingen is dit verschijnsel belangrijk.

De risico’s voor de mens zijn het grootst bij trillingen met een frequentie die overeenkomt met de resonantiefrequentie van de verschillende organen of delen van het geraamte. De resonantiefrequentie van enkele delen van het lichaam zijn

  • hoofd op de hals: 25 Hz
  • oogbol op spiersysteem: 30 tot 80 Hz
  • borstkas: 60 Hz
  • borst, buikholte: 3 tot 6 Hz (zeer belangrijk)
  • wervelkolom (verticaal): 10 tot 12 Hz

Het wordt afgeraden personen die lijden aan vaataandoeningen of hersenletsels bloot te stellen aan trillingsniveaus die liggen in de omgeving van de ISO-normen.
Personen die regelmatig worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus moeten regelmatig door een arbeidsgeneesheer onderzocht worden.

Bescherming tegen trillingen
Bij het vaststellen van min of meer sterke trillingsniveaus moet eerst en vooral de bron opgespoord worden. Dan moet vastgesteld worden in hoeverre de veroorzaakte trilling essentieel eigen is aan de werking van betrokken machine.

Bron: http://www.beizein.nl/trillingen%20arbo.htm

Verslag gedupeerde laagfrequent geluid
Een verslag van een van de mensen die vlak bij een gaslocatie wonen en ernstig lijden onder laagfrequent geluid:

“Allereerst hoe omgegaan is met de klachten die ontstonden nadat de compressoren zijn gestart op het terrein van de Gaslocatie in Grijpskerk (1997).

In 2010 was de opdracht van de nam aan het NLR [Ned. lucht en ruimtevaartlaboratorium]: “Zoek de bronnen van laagfrequentgeluid in de omgeving van de klagers.”

Veertien dagen heeft de NAM gemeten bij boerderijen, treinen en wegen en is het vliegverkeer gevolgd.

Er heeft geen langdurige meting plaats gevonden op de gaslocatie zelf.
Conclusie: wij hebben last van boerderijen, treinen, vlieg- en wegverkeer. Met gemanipuleerde rapporten lichtte de NAM de Overheid in over wat er speelt, zelfs de Raad van State vond de gemeten resultaten prima en deskundig uitgevoerd.

Als burger moeten wij nu wetenschappelijk bewijzen dat de Gaslocatie Grijpskerk dag en vooral ’s nachts onrechtmatig, ontoelaatbaar, ziekmakend infrasoon en laagfrequentgeluid en trillingen produceert. Het is voor ons onmogelijk om dit wetenschappelijk te bewijzen, vooral omdat er dan op de gaslocatie, tussen de fornuizen, coolers en compressoren van de Gdf compartiment (gasbewerking. Gas Depletion Facility)) microfoons moeten staan. Datzelfde geldt voor de Ugs (Underground Gas Storage) en de compressoren en coolers van de Gasunie (doorvoer van gas).

Nam vraagt dan wie maakt lawaai: Gdf , Ugs of Gasunie?

Onze observaties hebben zij in 2010 misbruikt. Dit kunnen we bewijzen.

Wij hoorden nog steeds Lfg terwijl de bedrijfsprocessen waren gestopt van slechts één onderdeel.

De coolers werken hun eigen programma af en er zijn meer Lfg bronnen op het terrein.

Een Nam directielid vertelde na mijn klacht over het steeds toenemend Lfg: “Wij hebben geen veranderingen gehad op het terrein”. Ik antwoordde: “Jazeker, jullie hebben sowieso een nieuwe compressor opgestart”. “Dat klopt”, zei de man: “maar die is dezelfde als de andere 6 en NLR heeft bewezen dat ze geen LFG produceren”.

Het NLR 3 rapport d.d. april 2010 en de uitspraak van de Raad van State is te lezen op internet, zie link onderaan de pagina.

Wij bezitten geluidsopnamen van een NLR3 bijeenkomst in het gemeentehuis van Zuidhorn, NLR beantwoordde toen alleen onze eerder opgestuurde schriftelijke vragen en wij mochten geen andere vragen stellen over de metingen. Een van ons werd gesommeerd het opname apparaat uit te doen.

Naast deze ellende worden we geconfronteerd met het ontstaan van scheuren in muren en kozijnen enz. De oude Ned. Herv. Kerk is door de NAM gerestaureerd, maar wij mogen niet claimen omdat het gebied niet is aangewezen als zog. risicogebied. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert onze klachten neer te leggen bij de Tcbb. Kost ons €90 om te vragen of we geholpen mogen worden. Ik ken vele mensen met klachten. In mijn boerderij voel ik me niet meer veilig. We hebben alles geprobeerd bij de overheden, maar worden consequent genegeerd.”

Graag wil ik u ook verwijzen naar onze ingezonden brief van sept. 2011:

Zie ook: http://www.geluidnieuws.nl/2011/sep2011/laagfrequent.html

Uitspraak Raad van State d.d. 8 aug. 2011: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=59745

Naam en adres is bij mij bekend.

Website van Onder Groningen