4. De onafhankelijke Raadsman

Door schade en schande wijs geworden


Rapportage januari t/m augustus 2014

Deze rapportage vermeldt o.a. het volgende:

Naamsbekendheid

“Er kan worden opgemerkt dat het onderbrengen van de ondersteuning van het centraal Meldpunt bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Loppersum kan bijdragen aan de bekendheid in het aardbevingsgebied. Ook worden vanaf half september 2014 via een eigen website (www.onafhankelijkeraadsman.nl) het bestaan en de bereikbaarheid van de Onafhankelijke Raadsman breder bekend gemaakt. Daarnaast is er een folder in ontwikkeling die breed in het gebied zal worden verspreid. Niet alle schademelders met klachten kiezen overigens voor een contact met de Onafhankelijke Raadsman. Daarmee geven de in deze rapportage vermelde klachten wel een redelijke indicatie, maar geen volledig beeld van alle klachten met betrekking tot schadeafhandeling.

Schademeldingen

De intensiteit van het aantal meldingen neemt toe. Per 31 december 2013 stond de teller op ruim 100 meldingen waarvan 52 “echte” klachten over het schadeafhandelingsproces. Inmiddels zijn er sinds de start in april 2013 t/m 31 augustus 2014 in totaal 283 meldingen binnen gekomen waarvan 136 klachten over schadeafhandeling. Dat betekent dat er in de verslagperiode 2,5 keer zoveel meldingen binnen zijn gekomen vergeleken met vorig jaar. Voor wat betreft klachten over de schadeafhandeling zijn het er ruim twee keer zoveel vergeleken met vorig jaar. De NAM geeft aan dat er inmiddels in totaal 21.356 schademeldingen (per 29 augustus 2014) binnen zijn gekomen. Daaruit zou men kunnen concluderen dat het om een klein aantal ingediende klachten gaat, maar het gaat hier wel veelal om klachten waarbij de frustratie en irritatie behoorlijk zijn opgelopen en waarbij sprake is van een grote impact op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Dit is zeer ongewenst voor de betrokkenen zelf en bovendien beïnvloedt dit de beeldvorming over de schadeafhandeling in negatieve zin. Daarnaast mag worden aangenomen dat het aantal werkelijke klachten groter is, maar dat niet alle belanghebbenden zich bij de Onafhankelijke Raadsman hebben gemeld.

Van de in totaal 136 klachten over schadeafhandeling die vanaf april 2013 tot heden (31 augustus 2014) zijn ontvangen zijn er tot op heden 60 geheel afgehandeld. Het gaat hier om schadesituaties die de hele procedure van schadebepaling en herstel hebben doorlopen en waarvan is vastgesteld dat de schade in zijn geheel als afgehandeld kan worden beschouwd.

Onafhankelijke Uitvoeringsorganisatie

In de vorige rapportage is reeds aangegeven dat het gewenst is om te komen tot een meer onafhankelijke borging van de schadeafhandeling. Hiertoe is inmiddels door de minister besloten en door de NAM en in overleg met de Dialoogtafel worden stappen gezet om deze uitvoeringsorganisatie begin 2015 van start te laten gaan. De Onafhankelijke Raadsman wordt over de stand van zaken geïnformeerd en over het vervolg van de ontwikkeling op de hoogte gehouden. Interessant is de vraag wie in de toekomst de bestuurlijke en operationele overlegpartner van de Onafhankelijke Raadsman en het Meldpunt zal moeten zijn: de NAM als eindverantwoordelijke opdrachtgever, de Uitvoeringsorganisatie, of wellicht beide.

Ondersteuning van de Onafhankelijke Raadsman

De ondersteuning van de Onafhankelijke Raadsman door de Dienst Landelijk Gebied loopt formeel tot eind 2014. DLG wordt echter per 1 januari 2015 opgesplitst en opgeheven en dit heeft veel gevolgen voor het lopende werk, doordat als gevolg van het vertrek van medewerkers er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de taken van het Meldpunt duurzaam te kunnen invullen. Dit terwijl de intensiteit van het aantal meldingen alleen maar toeneemt. Ook de aard van de meldingen gaat steeds meer in de richting van schademeldingen waarbij ook medische en psychosociale klachten een rol gaan spelen; hiervoor zijn de DLG-medewerkers niet opgeleid. Er is daarom overleg geweest tussen het ministerie van Economische Zaken, Onafhankelijke Raadsman en DLG, waarin besloten is dat DLG haar taken per 1 september 2014 beëindigt. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en in overleg met de Onafhankelijke Raadsman heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Loppersum deze taken met ingang van die datum overgenomen.

Bron: Onafhankelijke Raadsman Rapportage januari t/m augustus 2014

Hoewel in het algemeen door de NAM een stevige inspanning wordt geleverd om adequaat te reageren op de schademeldingen en om klachten over de afhandeling zoveel mogelijk te voorkomen, moet worden geconstateerd dat de onvrede en het wantrouwen onder de bewoners in het aardbevingsgebied niet significant zijn afgenomen. Daarbij kwam ook nog dat in het begin van het jaar 2014 de afhandeling door de NAM van de klachten via de Onafhankelijke Raadsman stagneerde en ook de communicatie van de NAM met het Meldpunt vrijwel stil kwam te liggen. Deze communicatie door de NAM is inmiddels sterk verbeterd, maar de (snelle) afhandeling van klachten blijft een zorgpunt. De toonzetting van de klachten die bij de Onafhankelijke Raadsman worden ingediend is over het algemeen zeer kritisch. Er komen soms lange brieven binnen waarin met een uitgebreide onderbouwing op een rij gezet wordt wat er in de afgelopen maanden (en soms jaren) allemaal mis is gegaan bij de schadeafhandeling. Het gaat hierbij veelal om complexe schadegevallen.”

Bron: Onafhankelijke Raadsman Rapportage januari t/m augustus 2014

Opmerking

  • Communicatie
  1. Het overbrengen en ontvangen van een boodschap waarbij altijd ten minste twee partijen betrokken zijn in de rol van zender en ontvanger.
  2. Mededeling, het overbrengen van een boodschap.

Waarschijnlijk verstaan de NAM, de Overheid en de onafhankelijke raadsman onder communicatie ‘het overbrengen van een boodschap’. Vaak lijkt het zelfs meer op een dictaat.

Opmerkingen

  • Waar de mensen behoefte aan hebben is een persoonlijke coach die hen de weg wijst in het doolhof van de huidige bureaucratie.
  • De huidige Raadsman voldoet niet aan de verwachtingen die de mensen aan deze benaming toekennen.
  • Telkens opnieuw allerlei commissies en instanties oprichten maakt dat mensen moedeloos worden of erger.

Website van Onder Groningen