Voorwoord

Wannimageeer de onderwereld zichtbaar wordt, wordt alles binnenste buiten gekeerd.

Verantwoording
In 2008 begonnen me dingen op te vallen. Daarna ging ik letten op wat niet in plaats van wel verteld werd over de gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan.

Maar vooral na de uitkomsten van allerlei onderzoeken als gevolg van de beving bij Huizinge op 16 augustus 2012 was het voor mij duidelijk dat er iets niet klopte.

Dit vermoeden is en wordt keer op keer bevestigd.

Twee opvallende zaken zijn:

a) De schade bij de Huizinge-beving was groter dan de 20-35% schade die past bij een PGA van 87cm/s2 en de door het KNMI vastgestelde intensiteit VI.

Dit betekent dat de risico’s door Arup berekend gebaseerd zijn op onvoldoende (betrouwbare) gegevens.

b) In de hele provincie is de laatste jaren in vergelijking met vroeger opvallend veel zettingsschade geconstateerd. Deze wordt door het bureau Arcadis, de waterschappen, de Commissie Bodemdaling en de NAM niet ontvankelijk verklaard.

Het viel me op dat na de Huizinge-beving op 16 juni 2013 geen onderzoek gedaan is naar de ervaringen van de bewoners van het gebied waar de hoogste versnelling is gemeten.

De risico’s met betrekking tot toekomstige schades leken volgens mij niet gebaseerd op een deugdelijk onderzoek naar de gevolgen van de beving in het zwaarst getroffen gebied en daarom niet voldoende betrouwbaar om te worden meegenomen bij het maken van een deugdelijke risico-analyse.

Naast een gezonde dosis twijfel t.a.v. de NAM en het KNMI, vond ik de houding van de Overheid vreemd: in plaats van de gevolgen van de gaswinning tot een landelijk probleem te maken, is het als een regionaal probleem geponeerd.

De ‘compensatie’ van de Overheid via het gasakkoord van januari 2014 wekt de suggestie dat het Rijk het bedrag aan Groningen ‘gunt’ in de vorm van een tegemoetkoming, terwijl het een schadeloosstelling is. Niets meer en niets minder. De NAM is sowieso verantwoordelijk is voor bijna het hele bedrag (de provincie Groningen en de gemeenten voor de rest).

Van elke euro die door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt uitgekeerd aan schadeclaims, wordt ongeveer 64 cent betaald door de Nederlandse Staat.

Volgens het EBN heeft de Staat tot nu toe voor €160 miljoen euro meebetaald aan schade die is ontstaan door gaswinning in Groningen. EBN vormt samen met de NAM de Maatschap Groningen die de aardgasbaten verdeelt. Dat er nooit, zelfs niet na de ‘eerste’ beving in 1986, ook niet later nadat duidelijk was dat schade als gevolg van gaswinning kon ontstaan, gelden zijn gereserveerd, noch door de NAM noch door de Overheid, mag als ernstig verwijtbaar worden beschouwd.

Sinds 1986 had op zijn minst rekening gehouden moeten worden met mogelijke schadelijke gevolgen van de gaswinning. Er is voldoende voor gewaarschuwd. De betrekkelijk weinige kennis van destijds over de diepe en ondiepe ondergrond was een reden temeer om alle alarmbellen te laten rinkelen. De Staat, de overheden en de NAM legden alles naast zich neer.

Het vermoeden dat een aantal jaren bij mij postvatte dat minister Kamp onder enorme druk staat van bepaalde organisaties wordt met de dag meer en meer bevestigd.

Het verbaasde me dat de Rijksuniversiteit van Groningen, behoudens enkele hoogleraren (o.a. Charles Vlek en Jan Brouwer), zo weinig voor de Ommelanden opkwam. Daarom zal ik als leek een poging moeten wagen de dingen die me opvielen voor het voetlicht te brengen. Niets doen is voor mij geen optie.

Wat ik belangrijk vind, is dat de bewoners zelf een keuze kunnen maken hoe ze met de risico’s om willen gaan. Tot nu toe hebben veel Groningers onvoldoende kennis over wat de gevolgen van de gaswinning voor de provincie betekenen.

Het is lastig om van de problematiek één doorlopend verhaal te maken. Daarom komen bepaalde onderwerpen soms in een andere context opnieuw naar voren. De meest in het oog springende zaken wil ik wel graag vertellen.

Sommige onderwerpen zijn een beetje ingewikkeld, andere zijn beter leesbaar. Het stuk is ook meer bedoeld als informatiebron of naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is wat er aan uitkomsten van de rapporten enigszins bekend is.

Omdat het belangrijk is om bepaalde teksten exact weer te geven, heb ik deze letterlijk overgenomen. Altijd met bronvermelding. Daarbij staan mijn opmerkingen en/of conclusies. Deze kunnen gemakkelijk worden uitgebreid, maar ik heb me moeten beperken. Ook laat ik graag aan de lezer over om zelf conclusies te trekken.

Het komt voor dat sommige opmerkingen/conclusies worden herhaald. Dit doe ik omdat ze horen bij de informatie waar ze bij staan.

Enkele tips

a. Met Ctrl +F is het mogelijk snel op trefwoorden zoeken. Dit geldt ook voor pdf-bestanden en websites.

b. Op de website van Co2ntramine staan twee artikelen waar ik graag naar verwijs:

1) Niet alle aardbevingsschade wordt vergoed door de NAM.

http://www.co2ntramine.nl/niet-alle-aardbevingsschade-wordt-vergoed-door-de-nam/

2) Indirecte zettingsschade en bevingen/trillingen.

http://www.co2ntramine.nl/indirecte-zettingsschade-en-bevingentrillingen/

c. Zoveel mogelijk heb ik de bron bij de informatie vermeld. Vaak met een link. Lukt dat niet, dan kan door middel van het selecteren van een zin, deze kopiëren en plakken in Google, het bestand gevonden worden.

d. Voor WOB verzoeken t.a.v. gaswinning: http://www.sodm.nl/publicaties/wob-verzoeken/2013

e. De stukken Gaswinning Groningen – Ontwerpbesluit zijn te vinden op:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gaswinning-groningen-ontwerpbesluit

Website van Onder Groningen