Alders is bezorgd.

Beste mensen

Alders is bezorgd.

Bezorgd over de hoge kosten.

Hij zegt in zijn kwartaalrapportage dat 42% van de kosten voor schadeherstel en –compensatie weglekt naar overhead en proceskosten. Vandaar dat Eddie van Marum samen met mij een artikel hieraan heeft gewijd (zie bijlage).

Dat contra-experts recht hebben op wel heel weinig financiële middelen, met name voor wat betreft de grotere of meer complexe schade (bevingen+bodemdaling) vertelt Alders er niet bij. Daar gaan de grootste kosten in ieder geval niet naar toe.

Voor een tussenwoning krijgt een contra-expert een vast aantal uren per object: 5 uur voor een tussenwoning, voor een hoekwoning 7 uur, voor een vrijstaande woning 8, een woonboerderij 10 en voor een in werking zijnde boerderij 12 uur. Voor een aanvullend onderzoek is geen extra ruimte.

De eerstelijns taxateurs kunnen wel extra uren krijgen voor de voorbereiding van arbitrages. Dit krijgt de contra-expert niet. Vooral bij de schades aan boerderijen die in werking zijn komen contra-experts middelen tekort. Bij dit soort schades komt vaak heel veel vervolgschade achter weg, los van de gebouwschade.

Ook de beschikbaarheid van de seismogrammen etc. is moeilijk te verkrijgen evenals waterschapsdata. Bodemkaarten zijn te onnauwkeurig om mee te kunnen werken op individueel niveau. Al deze zaken kosten heel veel tijd en energie.

Een contra-expert heeft vooral bij grotere schades naar verhouding dus erg weinig speelruimte. Kosten boven het gestelde maximum zijn voor rekening van de schademelder.

Al met al een grote rechtsongelijkheid, te meer omdat veel verzekeringsmaatschappijen aardbevingsschade uit hun polis hebben geweerd.

Kosten voor emotioneel leed en schade van degenen die niet binnen het ‘gaswinningsgebied’ wonen, worden trouwens ook niet vergoed.

Alders heeft in het Meerjarenprogramma beloofd dat hij acties op het gebied van reguliere schade in 2017 gaat uitvoeren. Hierbij hanteert hij o.a. de volgende uitgangspunten:

  • NCG draagt voor onderstaande punten zorg voor een transparant en objectief proces voor de vaststelling van de instructies voor CVW.
  • NCG houdt toezicht op de schadeafhandeling door CVW.
  • NCG initieert het opstellen van een schadeprotocol, handboek en kwaliteitscriteria voor schade-experts en contra-experts door onafhankelijk deskundigen.
  • Eventuele aanvullende activiteiten en toezicht van NCG op CVW zijn mede afhankelijk van het onderzoek naar beleid en werkprocessen die bij CVW moet worden uitgevoerd en de wijze waarop de motie Van Veldhoven (33529-288*) d.d. 14 september 2016 invulling wordt gegeven.

*) overwegende dat schade voor bewoners als gevolg van mijnbouwactiviteiten onafhankelijk, snel en ruimhartig moet worden afgehandeld; overwegende dat de afhandeling van schades daarom op nog grotere afstand van de NAM dient te komen; constaterende dat met name bij herhaalde kleinere schades, de papierwinkel en de last voor bewoners niet in overeenstemming zijn met de kosten; en spreekt uit dat daarbij onder meer ook zou moeten worden gezorgd voor onafhankelijke formulering van schadeprotocol, kwaliteitscriteria voor (contra)experts en het schadehandboek door de NCG; verzoekt de regering, daartoe de benodigde bevoegdheden aan de NCG te attribueren,

Waar staat eigenlijk dat de slager niet zijn eigen vlees mag keuren? Is hiervoor een nieuwe wet in de maak?

Wij willen dat NAM en Overheid zich bescheiden en op afstand gaan opstellen; dat bewoners meer zeggingskracht krijgen in (het toezicht) op de schadeafhandeling, dat de vergoeding voor contra-experts ruimte biedt voor onderzoek door derden. Ze zijn immers voor het overgrote deel bouwkundigen, en geen geologen?

Op za 1 april a.s. vindt een symposium plaats in Vita Nova te Middelstum (van 10.00 tot 17.00 uur) waarbij experts met ervaringen uit Groningen o.a. bovenstaande zaken zullen toelichten.

Wanneer je via het contactadres van deze website een mailtje stuurt, word je op de hoogte gehouden.

Hilda

www.ondergroningen.nl

Open het bijgevoegde artikel in PDF

Website van Onder Groningen