Niet gestuurd onafhankelijk onderzoek naar de grondwaterhuishouding is noodzakelijk

Peter van der Gaag heeft een paper geschreven waarin hij pleit voor onafhankelijk onderzoek naar de grondwaterhuishouding in Groningen. Dit op basis van eigen onderzoek waaronder een groot aantal grondboringen.

Zijn onderzoeken wijzen uit dat er mogelijk combinaties van verschillende mechanismen optreden in Groningen. Lateral spreading bij oevers, verweking en sterke schommelingen in de grondwaterhuishouding kunnen gecombineerd voorkomen.

Hij was deze week te horen bij RTV-Noord. Zie: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167696/Geoloog-Grondwaterpeil-Groningen-stijgt-schrikbarend-door-aardbevingen

Waar is EZ zo bang voor? Voor de waarheid?

Vreemd ook dat bijna anderhalf jaar na het voorstel tot nationale kennisontwikkeling rond de effecten en risico’s van mijnbouw nog door geen enkel zogenaamd onafhankelijk onderzoeksbureau als TNO, Deltares en GeoDelft werkelijk diepgaand onderzoek gedaan is naar  de werkelijke gevolgen van bevingen op de ondiepe ondergrond. Dit ondanks het feit dat elders in de wereld hier wel onderzoek naar is en wordt gedaan.

Met name de vraag: “Wat missen we nog in het onderzoek?” is nooit gesteld. Ondanks dat inwoners hier wel op gewezen hebben.

Geen van bovenstaande instanties heeft deze onderzoeksvraag gesteld.

Onafhankelijk?

En in hoeverre is er m.b.t. deze instanties sprake van een onafhankelijke status? Naast het feit dat 38 procent van de respondenten die meededen aan een onderzoek uit september 2016 voorbeelden kent van beïnvloeding van inhoud, opzet of presentatie van onderzoek, hebben deze instellingen banden (gehad) met het Rijk. Zie: https://www.sp.nl/nieuws/2016/09/kwaliteit-en-onafhankelijkheid-wetenschap-onder-druk

Deltares (voorheen het Delta-instituut) is mede door EZ opgericht (2007) en de bestuurlijke relatie bestaat uit: benoeming, ontslag en schorsing leden Raad van Toezicht; goedkeuring jaarstukken en Governance Code en wijziging statuten. Stichtingenoverzicht EZ Rijksoverheid per 1 april 2015, zie de bron: domus-15051698-v1-stichtingenoverzicht-ez-2015

en altijd financieel gesteund door het Rijk, zie:

“In 2006 is de omvang van de rijksmiddelen die naar de relevante onderdelen van WL Delft Hydraulics, van GeoDelft, van TNO Bouw & Ondergrond en van de Specialistische Diensten van het ministerie van Verkeer & Waterstaat gaan in totaal circa 56 miljoen €. Dit bedrag is de som van alle relevante subsidies en opdrachten vanuit de betrokken departementen. De totale omvang van de rijksmiddelen ten behoeve van het Delta-instituut zal in de startfase (2007) ten minste op hetzelfde niveau zijn als het huidige niveau. Het Kabinet heeft besloten de programmafinanciering ten minste vijf jaar op het huidige niveau te handhaven. Bovendien is niet te verwachten dat de omvang van de opdrachten van de rijksoverheid aan het Delta-instituut geringer zal zijn dan de omvang van die opdrachten in de huidige situatie. In de periode na 2011 zal de omvang van de rijksmiddelen ten behoeve van het Delta-instituut niet een vooraf vastgestelde onder- of bovengrens kennen, maar jaarlijks fluctueren op basis van de omvang van het opdrachtenpakket vanuit de rijksoverheid.”

“Evenals in de huidige situatie bij WL Delft Hydraulics, GeoDelft of TNO het geval is, is het onvermijdelijk dat de Staat intervenieert in geval van een (dreigend) faillissement.”
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-68.html

TNO (bij wet opgericht; het te voeren beleid valt onder het rijk)

“Onze minister draagt zorg voor de samenhang en doeltreffendheid van het door de regering met betrekking tot de Organisatie (TNO) te voeren beleid. Hij treft daartoe, in overeenstemming met Onze ministers wie het mede aangaat, de nodige voorzieningen.”

 “De Organisatie verwerft haar geldmiddelen door het aanvaarden van van rijkswege te verstrekken subsidies, door het aanvaarden van subsidies en bijdragen van derden, door het in rekening brengen van vergoedingen voor in opdracht uitgevoerd onderzoek en andere werkzaamheden, door het aanvaarden van schenkingen, van erfstellingen en legaten, en uit anderen hoofde.” Bron:http://wetten.overheid.nl/BWBR0003906/2014-01-25

GeoDelft (zie bij Deltares)

onbetwiste maatschappelijke autoriteit.

Over hoe een Kennisprogramma over de Effecten van Mijnbouw wordt opgestart, verwijs ik naar LinkedIn van een ambtenaar van EZ:

“Koos Verbeek

Kwartiermaker Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

Ministerie van Economische Zaken

mei 2015 – heden

In opdracht van het Ministerie van EZ ontwikkel ik een voorstel hoe de nationale kennisontwikkeling rond de effecten en risico’s van mijnbouw beter vormgegeven kan worden. Aanleiding is de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende de aardbevingsrisico’s in Groningen.
Aandachtspunten zijn:
• Vergroten van het inzicht in de risico’s van mijnbouw en de verkleining van de onzekerheden rondom risicoschattingen.
• Onafhankelijk qua positionering, financiering en sturing,
met onbetwiste maatschappelijke autoriteit.
• Integrale aanpak, waarin maatschappelijke vraagstukken leidend zijn,
• Focus op de ondergrondse aspecten van de effecten tot en met de duiding van veiligheidsrisico’s.
• De betreffende mijnbouwactiviteiten zijn gaswinning, gasopslag, oliewinning, schaliegaswinning, zoutwinning, waterinjecties, CO2-opslag, geothermie en WKO.

Bron: https://nl.linkedin.com/in/koosverbeek

Open de Paper van Peter van der Gaag

Website van Onder Groningen