Rampenwet en tegemoetkoming schade

Voor de liefhebbers: voor sommigen wellicht te langdradig, te ver vooruitkijkend en te pessimistisch, voor anderen wellicht realistisch?

In ieder geval is het wel interessant om te weten.

Wat gebeurt er wanneer het geld op is en er een grote beving plaatsvindt? Of wanneer door beving de dijken verzwakt worden/zijn (waar gerede kans op bestaat) waardoor een overstroming plaatsvindt, of wanneer door geldgebrek van Shell geen huizen meer versterkt en hersteld kunnen worden, of wanneer wel heel erg veel huizen onbewoonbaar verklaard worden?

Is Groningen dan een rampgebied of valt het allemaal wel mee en gaat er inderdaad minder gewonnen worden?

Wat is dat eigenlijk: een ‘rampgebied’ of beter gezegd, een ‘schadegebied’?

Is er dan geen Waarborgfonds, is er dan geen bedrag ivoor bewoners beschikbaar wanneer er sprake is van een schadegebied, is de NAM dan niet verzekerd?

Over de gewone verzekeringen heb ik het dan nog niet eens.

Een aantal zaken op een rijtje:

De wet tegemoetkoming schade bij rampen

Geldend 01-01-2016 t/m heden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2016-01-01

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

schadegebied: het bij ministeriële regeling vastgestelde, in Nederland gelegen gebied waarin een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een ramp waarop deze wet ingevolge artikel 3 van toepassing is verklaard, heeft plaatsgevonden en waarin als gevolg daarvan schade is geleden dan wel kosten zijn gemaakt als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid;

Bij koninklijk besluit kan deze wet van toepassing worden verklaard in geval van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s, die van ten minste vergelijkbare orde is als een overstroming door zoet water of een aardbeving.

Een gedupeerde heeft recht op een tegemoetkoming in de hierna te noemen categorieën van schaden, voor zover de schade die hij heeft geleden, is ontstaan in het schadegebied en het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een ramp waarop deze wet ingevolge artikel 3 van toepassing is verklaard, alsmede in de hierna te noemen categorieën van kosten die daarmee verband houden: (zie voor meer: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2016-01-01).

Een gedupeerde heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van de schade aan de woning, de woonwagen of het woonschip,

NB: Recht op een tegemoetkoming: dit houdt in: voor zover mogelijk en is geen schadevergoeding.

In deze tijden: waarschijnlijk zo goed als niets. Verzekeringen betalen bij rampen niets uit. Zelfs geen begrafenisverzekering.

Bij een overstroming door zout water: “Voor zeer grote delen van de bevolking zal dit neerkomen op onoverkomelijke hindernis waardoor de facto geen sprake is van redelijkerwijze verzekerbaarheid.”

Bron: MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 2 april 1998

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/25159/kst-19971998-25159-140b?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4

In de MEMORIE VAN ANTWOORD staat:

“Het is mij bekend dat inmiddels een polis, geheten «Catastrofe Risico Polis», op de markt is verschenen die dekking biedt voor schaden in geval van een overstroming en aardbeving. Ik heb mij laten adviseren over de strekking van deze polis. In deze polis is sprake van een hoge premie en een relatief beperkte dekking. De basispremie is ongeveer gelijk aan de gemiddelde jaarpremie voor een woonhuisverzekering. Ligt een woning in een gebied waar de overstromingskansen groter zijn dan het gemiddelde Nederlandse niveau dan stijgt de premie sterk en kan oplopen tot een veelvoud van de gemiddelde jaarpremie van de woonhuisverzekering. Voor zeer grote delen van de bevolking zal dit neerkomen op onoverkomelijke hindernis waardoor de facto geen sprake is van redelijkerwijze verzekerbaarheid. Bovendien zal de limitering in de uitkering tot 25% van de geleden schade tot maximaal f 250 000,– voor vele onroerend-goed-bezitters niet toereikend zijn.”

Waarom betaalt de NAM cq Overheid niet mee aan een catastrofe-verzekering? Dat is toch wel het minste wat we mogen verwachten en hebben we in ieder geval nog een paar centen om fatsoenlijk iets te regelen. Zie bijlage 2 Catastrofe Risico Polis

Zie ook: http://www.missperfect.nl/adviseert/wat-een-ramp

Verzekeren tegen aardbevingsschade

“Bij schade door menselijk handelen is er een aansprakelijke partij. ‘iemand’ die de schade heeft veroorzaakt, zoals bij aardbevingen door mijnbouw in Limburg of gaswinning in Groningen. Lijders van schade hebben dan recht op volledige vergoeding. In de opstal- en inboedelverzekering is deze schade meestal uitgesloten, terwijl schade aan de auto gedekt is.

Schade door oorlogen, gewapende conflicten, onlusten, oproer en muiterij zijn risico’s die niet te verzekeren zijn. Schade door terrorisme is sinds 2003 wel weer verzekerbaar. Bij een kernramp is de exploitant aansprakelijk en hij is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met een minimaal verzekerd bedrag van 1,2 miljard. Bij een hogere schade komt de rest voor rekening van de Overheid.”

Bron: http://www.geldenrecht.nl/artikel/2014-03-20/verzekerd-tegen-aardbevingsschade

Verdrag van Parijs

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, […] 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979, Stockholm, 14-07-1967

Geldend van 03-06-1984 t/m heden http://wetten.overheid.nl/BWBV0004120/1984-06-03

Toen het Verdrag van Parijs in 1952 inging, kwam er in 2002 een eind aan het bestaan van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal.

Wanneer de NAM als bedrijf zich heeft verzekerd, dan is hier een limiet voor vastgesteld. Klopt het dat de limiet €700 miljoen is? (tot dit bedrag is nl. een kernramp te verzekeren: Verdrag van Parijs)

In 2004 is besloten het Verdrag van Parijs te wijzigen. De minimale aansprakelijkheid is achterhaald en kan door inflatie en meer verzekeringsmogelijkheden omhoog. In Nederland stijgt de maximale aansprakelijkheid voor exploitanten van 340 miljoen naar €700 miljoen. de verdragsstaten moeten hun wetgeving aanpassen en het vernieuwde verdrag gezamenlijk ratificeren. In het Verdrag van Brussel is een cumulatief schijvensysteem voor uitkering bij een kernramp vastgelegd (de partij bovenaan betaalt als eerste, vervolgens de tweede, etc.). Voor Nederland gelden de volgende bedragen (bron:https://www.verzekeraars.nl/actueel/verzekerd/Documents/2011/Nummer%202/Achtergrond_kernenergie.pdf)

Verdrag van Parijs Bedragen in miljoenen euro’s
Aansprakelijkheid Oud verdrag Nieuw verdrag 2004
Exploitant 340 700
Nederlandse staat 500
Overige verdragsstaten 145 300
Nederlandse staat 1.815 1.700
Totaal 2300 3200

Wat opvalt is de totale hoogte van het bedrag van €1.2 miljard (NAM:700 + Staat: 500 euro). Dit bedrag komt vaker voor…

“Zoals vermeld in de toelichting op het gewijzigde artikel 7 van het Verdrag van Parijs is het minimumbedrag van aansprakelijkheid voor exploitanten van kerninstallaties vastgesteld op €700 miljoen, omdat gebleken is dat de private verzekeringsmarkt onder bepaalde omstandigheden in staat is een dergelijk bedrag te dekken.”

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31118/kst-31118-5?resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4

Kamp zei het eerder al en Shell afgelopen week nog maar weer eens weer: van het gas dat nog gewonnen moet worden, worden de kosten betaald.

M.a.w. eerst je graf delven, dan mag je erin.

Maar nergens staat zwart op wit, dat wanneer de NAM failliet is (veronderstel bij een oplopende schade van €700 miljoen, een grens die volgens mij al gepasseerd is)  de schade uit het gas dat nog gewonnen moet worden, moet worden betaald.

Nergens staat zwart op wit, dat Shell verantwoordelijk is, of Exxon Mobil.

De overheid zal er waarschijnlijk alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen (ze betaalt immers al meer dan de helft van de schadevergoeding – bijeengebracht door de inwoners van Nederland).

De staat wordt wel medeverantwoordelijk gehouden o.a. omdat ze via de Maatschap Groningen mede-concessieverlener is.

Het maximaal beschikbare bedrag voor een ramp

“–In paragraaf 2 van de memorie van toelichting de zesde volzin vervangen door: Zoals in de brief van 7 maart 1996 van de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II 1995/96, 24 640, nr. 1) is aangegeven, meent het kabinet dat per ramp of zwaar ongeval waarop dit wetsvoorstel van toepassing is, maximaal één miljard gulden beschikbaar kan worden gesteld.” NB: hst. 9 : Termijn metingen is de moeite van het lezen waard.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25159-A.html

Zie ook: http://www.wegwijs.nl/artikel/2012/09/nederlander-bij-rampen-vogelvrij

Mijnbouw, waarborgfonds, enz.

Zie ook de bijlage Mijnbouw, waarborgfonds, enz. kst-20012002-26219-313b

Wanneer treedt het waarborgfonds in werking? Zie:

  • 9.2. Schadevergoeding bij insolventie

Artikel 137 Mijnbouwwet

Onze Minister kent een natuurlijke persoon bij wie zaakschade is opgetreden als gevolg van mijnbouwactiviteiten op diens verzoek een schadevergoeding toe ten laste van het Waarborgfonds, indien:

  1. de betrokken mijnbouwondernemer failliet is verklaard, surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of
  2. de betrokken mijnbouwondernemer heeft opgehouden te bestaan of is overleden, en
  3. de schade niet reeds geheel of gedeeltelijk uit anderen hoofde is vergoed.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2016-02-23#Hoofdstuk9

De Tcbb en het Waarborgfonds

De Tcbb heeft volgens de Mijnbouwwet tot taak om degene bij wie zaakschade is opgetreden desgevraagd advies te geven omtrent het verband tussen die schade en de mijnbouwactiviteiten alsmede over de hoogte van het schadebedrag. Als er volgens de Tcbb oorzakelijk verband is tussen de mijnbouwactiviteit en de schade, wil dat nog niet zeggen dat het Waarborgfonds mijnbouwschade in alle gevallen tot vergoeding van de schade dient over te gaan. Zoals hierboven aangegeven bij het antwoord op vraag 2 maakt de regeling van het waarborgfonds in de Mijnbouwwet met betrekking tot verjaring geen uitzondering voor de toepasselijkheid van het burgerlijk recht. Als beheerder van het waarborgfonds, dat rechtspersoonlijkheid bezit en dat is gevoed met private middelen van mijnbouwbedrijven, dient de minister van Economische Zaken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving te beslissen over verzoeken tot uitkering.”

“Of er naast of in plaats van een juridische verplichting sprake zou kunnen zijn van een morele verplichting om de schade te vergoeden, is een vraag die niet ligt bij het Waarborgfonds mijnbouwschade. Het is een politieke keuze om zonder materiële rechtsgrond te voorzien in een onverplichte tegemoetkoming van overheidswege.”

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-527.html

Het Waarborgfonds ontvangt:

  1. een door een mijnbouwondernemer jaarlijks verschuldigde bijdrage, op te leggen door Onze Minister, met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels;
  2. rentebaten die via het waarborgfonds zijn verkregen;
  3. het batig saldo van de laatstelijk afgesloten rekening van het waarborgfonds;
  4. andere inkomsten.

Artikel 136 van de Mijnbouwwet luidt:

  1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de inrichting en de administratie van het waarborgfonds, alsmede het daarop uit te oefenen toezicht.
  2. Onze Minister doet jaarlijks verslag aan beide Kamers der Staten-Generaal omtrent het over het waarborgfonds gevoerde beheer.

Doet de minister daadwerkelijk verslag aan de beide Kamers der Staten-Generaal?

“Belangrijke factoren die bij de uitoefening van deze bevoegdheid een rol spelen zijn de kans op schade en de financiële positie van de mijnbouwonderneming. De zekerheid kan overigens op elk moment wordt geëist. Het waarborgfonds vormt het sluitstuk in het stelsel. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de burger niet met lege handen staat als de desbetreffende mijnbouwondernemer failliet is, anderszins buiten staat is te betalen of als hij buiten zijn toedoen in een langdurige procedure wordt betrokken, waardoor hij lang op zijn geld moet wachten. Ik concludeer dan ook dat er geen reden is om op dit punt nog meer of andere voorzieningen te treffen.””

Bron: Pag. 2 beantwoording-kamervragen-over-nazorg-kolenwinning-zuid-limburg,pdf d.d. 14 november 2013

Maar nergens is te vinden hoeveel geld nog in het Waarborgfonds zit.

Zie voor nog meer nieuws:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Eenvoudig&pst=&vrt=gaswinning&zkd=InDeGeheleText&dpr=AfgelopenDag&sdt=DatumBrief&ap=&pnr=1&rpp=10

Voor mensen die even willen relaxen: een duidelijk overzicht van alle nuchtere cijfers, voorvallen en opmerkelijke feiten door Kor Dwarshuis:

http://www.dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/menu/

Download bijlage 1: Mijnbouw, waarborgfonds, enz. kst-20012002-26219-313b

Download bijlage 2: Catastrofe Risico Polis

Website van Onder Groningen